Školství

Pro oblast školství a vzdělávání nabízíme:

Systémy pro automatizované zpracovávání formulářů

Přínosy:
 • Efektivnější a kvalitnější práce zaměstnanců školství v procesu vzdělávání
 • Rychlejší a méně pracný sběr údajů a zpracování výsledků z různých druhů dokumentů
 • Podpora procesu ověřování míry originality a odhalování plagiátorství diplomových prací, rigorózních, dizertačních a habilitačních prací v souladu se zákonem o vysokých školách
 • Zkrácení času zadávání údajů a vyhodnocování výsledků testů, údajů ze žádanek, přihlášek apod.
 • Více
Možnosti nasazení řešení automatického sběru dat pro různé typy formulářů:
 • Přihlášky ke studiu
 • Testy přijímacího procesu
 • Testy průběžně během celého roku
 • Návratky – potvrzení o nástupu na studium
 • Žádosti o stipendium
 • Formuláře z výzkumné a vědecké činnosti
 • Dotazníky z různých průzkumů
 • a mnoho dalších
Podpora procesu ověřování míry originality a odhalování plagiátorství diplomových prací, rigorózních, dizertačních a habilitačních prací pokrývá následující oblasti:
 • Třídění, zpracovávání a digitální archivaci prací
 • Vytěžování informací a dat z uvedených dokumentů pro podporu kontroly originality, uložení a zpřístupňování prací
 • Doplňování vstupních dat do systému pro kontrolu originality prací formou vytěžování informací a dat z uvedených dokumentů anebo z předem nadefinovaných formulářů
 • Vytváření prohledávatelných archivů

Reference z oblasti školství:

 • Univerzita Konštantína a Metoda v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - Ústav aplikovanej psychológie
 • Technická univerzita v Košiciach, Rektorát Technickej univerzity – Ústav výpočtovej techniky
 • Masarykova univerzita v Brně, Rektorát Masarykovy univerzity
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická
 • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní